KÖKSAV'dan Haberler

 

Yeni Yayınlar

İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz : İlköğretim Okullarının 7. ve 8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin ‘Okulda Şiddet' ve ‘Taciz'e İlişkin Kavramsallaştırmaları

 

Yazarlar: M.Cihat Özönder . Serdar Sağlam Erdal Aksoy . Şeref Uluocak . Gökhan V. Köktürk

Seri: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi 17

ISBN: 975-7430-32-3

Yayın Tarihi: 9 Kasım 1005

Yayıncı: KÖKSAV

   

Eser, Türk Eğitim-Sen ile 2003-2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir çalışmanın kitaplaştırılmış hâlidir. Bu çalışmanın konusu, ülkemizdeki ilköğretim okullarının 7. ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin “okulda şiddet” ve “taciz” kavramlarına ilişkin kavramsallaştırmalarının belirlenmesidir. Çalışmanın temel noktası öğrencilerin bu kavramları kendilerinin nasıl algıladıkları ve nasıl kavramsallaştırdıklarına ilişkindir. Çalışmada öncelikle öğrencilerin hangi tür davranışları “şiddet” kapsamı içerisinde değerlendirdikleri ve hangi tür davranışları “taciz” çerçevesinde ele aldıkları, kendi tanım ve adlandırmalarından yola çıkılarak kategorileştirilmiştir.

Araştırma Türkiye'de 2002-2003 öğretim yılında 7. ve 8. sınıflarda okuyan ilköğretim öğrencilerinden 1136'sı üzerinde uygulanan anket formlarına dayanmaktadır. Anket formları ülkemizin çeşitli bölgelerinden alınan örneklem üzerinde uygulanmıştır. Bu örneklem grubu 15 ildeki ilköğretim okullarına tekabül etmektedir.

Araştırma sosyal gerçekliğin özneler arası inşa edilen bir gerçeklik alanı olduğu sayıltısından hareketle, kendi tanımlamalarını ve özgün ifadelendirmelerini ele almaya yönelik açık uçlu-yarı yapılandırılmış ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir.

İçindekiler

Sözbaşı 5

1. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı 7

2. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri 8

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 9

3. Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve 10

3.1. Şiddet 14

3.1.1. Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı 16

3.1.2. Okulda Şiddet 17

3.1.2.1. Okulda Şiddet Sorunu 19

3.2. Taciz ve Türleri 21

3.2.1. Lafla Sataşma [Sözlü Taciz] 23

3.2.2. Zorbalık [Fiziksel Taciz] 25

3.2.3. Cinsel Taciz 28

4. Verilerin Analizi 31

5. Değerlendirme ve Öneriler 110

6. Kaynakça 117

 

 

 

 

Enstitü ve Temsilcilikler

Konferanslar

Yeni Yayınlar

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
E-Mail: koksav@koksav.org.tr

 


Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara