Ana Sayfa | Amaç | Faaliyetler | Yayınlar | Arşiv | Hassas Konular | İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖKSAV'ın Kuruluş Amacı

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (KÖKSAV) Hükûmet Dışı Teşkilât statüsüne sahiptir. 9 Nisan 1991 tarihinde 22 kurucu üye tarafından kurulmuştur.

KÖKSAV, Türk dilini, tarihini, düşüncesini, hayat tarzını, kültürünü, Türk toplumlarının siyasî, sosyal, iktisadî, kültürel hayatını ve gelişmelerini, insanlığa ve dünya medeniyetine hizmetlerini, diğer milletler ve topluluklarla ilişkilerini bilimsel yöntemlerle inceler ve araştırır. Bu konularda ön eğitim-öğretim yapar veya kurs, seminer, konferans düzenler. Vakıf amacına uygun projeler hazırlar, hazırlatır ve bu projeleri vakıf elemanlarıyla uygular veya başkalarına uygulatır. Vakıf amacına uygun kurduğu kurul, araştırma grupları ve enstitüleri marifetiyle akademik ölçüde araştırma-inceleme yapar, yaptırır. Bu çerçevedeki faaliyetleri özendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya yabancı ülke öğretim ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişiliklerin sahibi bulunduğu kütüphane, kitaplık, araştırma merkezi, arşiv, dokümantasyon ve diğer bilgi-belge merkezleriyle iş birliğine girer. Bu araştırma ve incelemelerin neticelerini ilgili kamu kurum ve kuruluşların yararına sunar. Bunlardan uygun gördüklerini iç ve dış kamuoyunun istifadesine açar. Vakıf amacına uygun süreli-süresiz, bedelli-bedelsiz yayın faaliyetinde bulunur. Uyguladığı veya uygulattığı projelerin neticelerini raporlar halinde veya monografik eser olarak yayar. Vakıf kapsam alanına giren Türk toplumlarına aynî ve nakdî yardımda bulunur.

Yurtiçi ve yurtdışında doğrudan veya kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerle birlikte, Türkiye, Türk Dünyası, Türk Kültürü, sosyal yapısı ve tarih ile ilgili inceleme, araştırma çalışmalarını yapacak merkezler kurar, bu merkezlerin gelişmelerine katkıda bulunur.

Kurulmuş ve kurulacak olan araştırma merkezleri ve ağlarının yeterli ve yetenekli insan gücüne kavuşturulması için kurslar, hizmetiçi eğitim ve öğretim imkanlarını hazırlar, uygular ve yaygınlaştırır. Özellikle gereken uzmanlık imkanlarına ve eğitime sahip olmamış veya yeteri kadar eğitim hizmetlerinden yararlanamamış elemanların bilgilerini, görgülerini, deneyimlerini artırıcı çalışma ve faaliyetlere girer, özel eğitim ve öğretim kuruluşları açar ve işletir.

Bilgi depolama, üretim, dağıtım ve yayma alanlarında yetenekli insan gücünü artırmak için her düzeyde eğitim ve araştırma birimleri, özel eğitim ve öğretim kuruluşları, araştırma merkezleri kurar, hizmetiçi eğitimi yaygınlaştır ve bu konularda gerçek ve tüzel kişilerin dışında kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine özen gösterir.

Yurtiçi ve yurt dışında her düzeyde bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar, sergiler, geziler düzenleyer; süreli, süresiz bedelli, bedelsiz yayınlar yapacar. Vakfın bu çalışma ve faaliyetleri araştırma ve eğitim birimleri tarafından düzenlenir ve hazırlanır, Vakfın adı belirtilerek yayılır ve yayınlanır.

Amaç ve ilkeleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında bilimsel araştırmalar ve incelemeler yaptırır, yapılmış olanların yayma ve yayınlama faaliyetlerini özendirir ve destekler.

Yurtiçinde ve dışında vakıflarla, kütüphanelerle, arşiv, araştırma merekezi/kurumu, dokümantasyon, enformasyon merkezleriyle diğer bilgi/belge merkez ve ağları, bilgi birimleri, üniversiteler, enstitü ve araştırma merkezleri, müzeler, akademi ve diğer eğitim ve öğretim, basın-yayın kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı ilişkilerde bulunur, ortak proje ve çalışmalar yapar, gereğinde bunları uygulama alanına koyacaktır. Açıklanan bu kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, her alan ve düzeyde işbirliğinde bulunur, ortaklıklar kurar, işletmeler açar. Vakıf, açıklanan yer ve kişilere bağışta, yardımda, insan gücü, kaynak, teknoloji tahsisinde bulunabileceği gibi onların yapacakları bağışları, kaynak tahsislerini, yardımları destekleri ve iktisadî değer taşıyan hakları kabul edebilir.

KÖKSAV Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurulmuş Türk Devletleri'nin karşı karşıya bulunduğu meselelerin, Türk Kültür ve Sanat varlıklarının millî ve milletlerarası platformlarda aydınlatılması, tartışılması, savunulması ve tanıtılması için her türlü faaliyette bulunur.


KÖKSAV Koza 1. Cadde 118/12 Gaziosmanpaşa 06670 Çankaya / Ankara
Tel: +90312 232 43 73 | Faks: +90312 231 04 74 | E-Posta: koksav@koksav.org.tr
Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1991- Ankara
http://www.koksav.org.tr