Köksav'dan Haberler

Dizin

Kök Araştırmalar : Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Yayıncı: 
KÖKSAV, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı
ISSN: 
1302-292X
Konu: 
Sosyal Bilimler \ Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

Sosyal Bilimler \ Tarih ve Uluslararası Tarih

Sosyal Bilimler \ Antropoloji ve Etnoloji ve Etnografya

Sanat & Beşeri Bilimler \ Tarih ve Sanat Tarihi
Sanat & Beşeri Bilimler \ Dil ve Dil bilimi ve Edebiyat
 

 

YAZAR ADINA GÖRE DİZİN

(Cilt 1, Sayı 1 (1999) – Cilt V, Sayı 2 (2003), Osmanlı Özel Sayısı 2000

 

Açık Fatma, Özbek Türk Şairi, Yazarı, Dil Bilimcisi ve Düşünürü Fıtrat, IV(2) Güz 2002, 91.

Açık Fatma, Eğitim Sahasında Türkiye-Özbekistan İlişkileri ve Bu Ülkede Türkiye Türkçesinin Durumu, V(2) Güz 2003, 79.

Ahmad Ishtiak, Charting the Path to Peace in Cyprus, IV(2) Güz 2002, 207.

Ahunov Azat Marsoviç, Ruslar Neden İslamiyet'i Kabul Ediyorlar? III (1) Bahar 2001, 69.

Akalan Ali Osman, Cumhuriyet'ten Günümüze Ulaştırma, II(1) Bahar 2000, 99.

Akay Aydın Safa, Kaybolmakta Olan Bir Türk Halkı: Karayimler, I (2) Güz 1999, 203.

Akay Aydın Safa, 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye-Avrupa Ilişkileri, II(1) Bahar 2000, 249.

Aksoy Erdal, Anadolu'da Yaşayan Oğuz Türklerinde Sosyal Farklılaşma: "Türkmenler" ve "Yörükler",  Osmanlı ÖS 2000, 105.

Amanoğlu Ebulfez, 16 - 18. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarına Göre Güney Kafkaslarda Yer Isimleri,  Osmanlı ÖS 2000, 89.

Anzerlioğlu Yonca, İç Asya'da Nasturilik, I (1) Bahar 1999, 113.

Arız Erkin, Sarı Uygurlar Üzerinde Yapılan Araştırmaları Kısa Tarihi,  III(2) Güz 2001, 129.

Arız Erkin, Sarı Uygurlar Araştırmalarının Toplu Bir Kaynakçası, IV(1) Bahar 2002, 117.

Arlı Alim, Son Ekonomik ve Sosyal Krizlerin Denizli'ye Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması, (Meder Mehmet ile birlikte) V(2) Güz 2003, 31.

Aslan Sema, Türk-Moğol-Tunguz Dillerinde 3. Kişi Bildiricileri ve Zamir n'si Problematiği, V(2) Güz 2003, 93.

Aslantaş Selim, Kanun-i Esasî ve Osmanlı Basını,  Osmanlı ÖS 2000, 61.

Aslantaş Selim, Bir Osmanlı Bürokratı: Mehmet Memduh Paşa,  III (1) Bahar 2001, 185

Atasoy Fahri, Dünyada ve Türkiye'de Yükselen Milliyetçilik, I (1) Bahar 1999, 53.

Avcı   Yasemin, Tanzimat Reformları ve Osmanlı Yahudi Toplumu,  II(2) Güz 2000, 121.

Bakış Cengiz, Dağıstan'da Etnopolitik Durum ve Derbent Bölgesinin Politik Perspektifleri, I (1) Bahar 1999, 89.

Bal Idris, Bölgesel Güvenlik ve Türkiye'nin Stratejik Önemi, IV(2) Güz 2002, 7.

Barutcu Özönder F. Sema, Genel Türklük Alanı Çerçevesinde Türk Dilinin Durumu, İleriye Dönük Bakış ve Yaklaşımlar, I (1) Bahar 1999, 31.

Barutcu Özönder F. Sema, Türkler Ne Zaman Millet idi? I. Ortak Bir Köken Mitleri Vardı: Bir Dişi-kurttan Türemişlerdi, I (2) Güz 1999, 65.

Barutcu Özönder F. Sema, Eski Türk Çağı Kaya Yazıtları: I. Örük Yazıtı, II. Hangiday Yazıtı, III. Arhanan Yazıtı, II(1) Bahar 2000, 121.

Barutcu Özönder F. Sema, Eski Türk Çağı Yazıtları: I. Açit Yazıtları I-II, Yamanı-Us Kaya Yazıtı, II(2) Güz 2000, 147.

Barutcu Özönder F. Sema, Yazıcızade, Osman Bey'in Oğullarına Öğüdüdür! Osmanlı ÖS 2000, 3.

Barutcu Özönder F. Sema, Eski Türk Çağı Yazıtları: II. Karabalgasun Yazıtı, III (1) Bahar 2001, 179.

Barutcu Özönder F. Sema, Türkçe Enklitik Edatlar Üzerine: çI/çU, III(2) Güz 2001, 75.

Barutcu Özönder F. Sema, İran ve Türkler, IV(2) Güz 2002, 101.

Barutcu Özönder F. Sema, Erken Orta Türkçe'de Buddhist ve Islâmî Terminoloji Üzerine Bir Karşılaştırma, V(1) Bahar 2003, 13.

Bayraktar Gonca, "Yeni Sağ" Düşüncesinin Kamu Yönetimindeki Yansıması Olarak "Yeni Kamu Yönetimi" Anlayışı, I (2) Güz 1999, 55.

Bazarragçaa Möhncargal, Moğolcanın m-b ve c Ses Sememinin Kökeni Üzerine, I (2) Güz 1999, 93.

Beşirli Hayati, 1960-1971 Döneminde Türkiye'de Gençlik Hareketleri, IV(1) Bahar 2002, 19.

Bıçak Hasan Ali - Altınay Mehmet, Compromises in Cyprus EU Membership: Turkey and Others, IV(2) Güz 2002, 243.

Canyaş F. Orkunt, KKTC'deki Siyasî Partilerin Faaliyetlerini Düzenleyen Mevzuat ve Meclis'te Grubu Bulunan Partilerin Kıbrıs Sorunu ile Avrupa Birliği'ne İlişkin Görüşleri, IV(2) Güz 2002, 225.

Celil A. Reşid, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Sosyoekonomik Kalkınma Girişimleri ve Reformlar, III (1) Bahar 2001, 265.

Corigt J., Moğolca ve Türkçedeki Ünlü Değişikliklerinin Kelime Yapma Özelliklerinden Örnekler, IV(1) Bahar 2002, 83.

Çakır Mikdat, Türkiye'nin Ortadoğu ve Türkmen Politikasının Harp ve Uluslar Arası İlişkiler Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi, I (2) Güz 1999, 261.

Çakır Mikdat, KKTC Nüfus Politikasının Uluslar Arası İlişkiler ve Beşerî Güç Açısından Değerlendirilmesi, II(2) Güz 2000, 299.

Çakmak Haydar, Son Olaylar ve Bir İran Analizi, V(2) Güz 2003, 143.

Çek Cumali, Toplumsal Değişmede Bilgi Teknolojilerinin Önemi, I (2) Güz 1999, 11.

Çetinsaya Gökhan, Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı-İran İlişkileri, Osmanlı ÖS 2000, 11.

Demirpolat Anzavur, Esnaf İslamının Dönüşümü, Holdingleşme ve Yeni “İslâmî” Burjuvanın Yükselişi, V(2) Güz 2003, 5.

Doğan Mehmet, Türkiye'nin Temel Sorunları ve Uzun Vadeli Çözüm Önerileri, II(2) Güz 2000, 9.

Doğaner Yasemin, Atatürk Inkılâbının Yerleşmesinde Halkevlerinin Rolü, II(2) Güz 2000, 77.

Dündar Abdulkadir, Osmanlı Mimarîsinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma,   Osmanlı ÖS 2000, 155.

Dündar Abdulkadir, Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz' Ikonografisi, ( Yazar Turgay ile birlikte) II(1) Bahar 2000, 213.

Efegil Ertan, Türkmenistan'ın Gerçekleşmeyen Doğal Gaz Hesapları, II(1) Bahar 2000, 313.

Efegil Ertan, Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan'ın Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Politikalarının Genel Değerlendirmesi, III (1) Bahar 2001, 245.

Efegil Ertan, 11 Eylül Sonrası Büyük Devletler Arasında Artan İşbirliği, IV(1) Bahar 2002, 163.

Efegil Ertan, “Bitmeyen Son Tango”, IV(2) Güz 2002, 193.

Efegil Ertan, Hukuksal Açıdan Türk Dış Politikası Karar Verme Süreci, V(1) Bahar 2003, 137.

Emet Erkin, Doğu Türkistan Sorunu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, I (2) Güz 1999, 275.

Emet Erkin, Yeni Bir Oluşum: Dünya Uygur Gençler Kurultayı,  II(2) Güz 2000, 307.

Erdem Melek, Türkmenistan'daki Dede Korkut Destanlarının Türkmen Suurunun Yaratılmasındaki Rolü, I (2) Güz 1999, 149.

Erdem Melek, Türkmen Türkçesinde Akrabalık Terimleri Üzerine, II(1) Bahar 2000, 187.

Erdem   Melek, Türkmenlerde "Tire" ve "Tayfa" Kavramları, III(2) Güz 2001, 87.

Eroğlu Ahmet Hikmet, Kırgızistan'da Bağımsızlık Sonrası Millî İdeoloji Arayışı, II(2) Güz 2000, 99.

Ertan Birol, 2000'li Yıllarda Çevreye Bakış ve Türkiye, V(2) Güz 2003, 57.

Ertan Temuçin F., Lozan Konferansı'nda Ermeni Sorunu,  II(2) Güz 2000, 209.

Eser Erdal, 11-14. Yüzyıllarda Yapı Alanı Ortamı Bakımında Suriye, II(1) Bahar 2000, 237.

Gazioğlu Ahmet C., European Models for a New Partnership in Cyprus, IV(2) Güz 2002, 185.

Gökçe Orhan - Akgün Birol, Değişen Dünya Politikasında Türkiye'nin Rolü: 11 Eylül'ün Getirdiği Fırsatlar, Riskler ve Tehditler,  IV(1) Bahar 2002, 149.

Gökgöz Saime Selenga, Balkanlarda Alman ve Fransız Nüfuz Çatışması, I (1) Bahar 1999, 75.

Gökgöz Saime Selenga, Prof.Dr. Ahmet Temir'le Söyleşi ( Özyetgin A.M. ile birlikte), II(1) Bahar 2000, 3.

Gökgöz Saime Selenga, Siberuzayda Fransız-Ermeni Cemaatinin "Soykırım" Söylemi Üzerine Bir Deneme,  II(2) Güz 2000, 227.

Gökgöz Saime Selenga, Türk - Rus Kültürel Etkileşiminin Tarihî Gelişimi ve Bu Günkü Durumu, IV(1) Bahar 2002, 203.

Gömeç Sadettin, Rusya Türklerinin Bağımsızlık Hareketlerine Bir Bakış, I (2) Güz 1999, 139.

Gömeç Sadettin, "Kara-hanlı" Adı Üzerine Bazı Düşünceler,  II(2) Güz 2000, 137.

Gündoğdu Abdullah, Osmanlı Diplomasisinde Örnek Bir Olay: Gilân Sorunu (1591-1594),  Osmanlı ÖS 2000, 25.

Güneyli Yılmaz, Birinci Dünya Savaşı'nda Güney Azerbaycan'da Osmanlı-Rus Rekabeti ve Hiyâbânî Hareketi,  Osmanlı ÖS 2000, 31.

Güneyli Yılmaz, İran'da Etnik Bölgeler Arasında Sosyo-Ekonomik Eşitsizlik, IV(2) Güz 2002, 123.

Güngörmüş Naciye, 1848-1849 Macar Özgürlük Mücadelesi ve Osmanlı-Macar Dayanışması, I (2) Güz 1999, 127.

Güngörmüş Naciye, Macaristan'ın Demokrasiye Geçiş Süreci, III (1) Bahar 2001, 211.

Güngörmüş Naciye, Direnmeden Çatışmadan Demokratik Değişim: Macaristan'da Halkın ve Cumhuriyetin Günü 23 Ekim,   III(2) Güz 2001, 147.

Gürdal İrfan, Türkiye'de Etnomüzikoloji Araştırmalarının Bugünkü Durumu, I (2) Güz 1999, 33.

Hamşioğlu Oğuz, Kırım'da İstikrar Arayışı: Kırım Tatar Milli Meclisi 4. Kurultayı, III(2) Güz 2001, 175.

İbayev Vefaeddin, Kültür Varlıklarının Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan Işgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum, ( Zengin Eyüp ile birlikte) II(2) Güz 2000, 285.

İbrahimov Rövşen, 11 Eylül Saldırıları Işığında Ermeni Terörüyle Mücadelede Yeni Yöntemler, V(2) Güz 2003, 155.

Karabay Mehmet, Deprem Bilgisi, I (2) Güz 1999, 5.

Kaya Önal, Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları II, Kul Şerif'in İr Hubbi Destanı, II(1) Bahar 2000, 135.

Kaya Önal, Kul Süleyman'ın Kıssa-yı Kudek-namesi,  II(2) Güz 2000, 155.

Kayumova E.R., Tatar Halk Melodilerinin Stil Değişiklikleri,  II(2) Güz 2000, 203.

Kerimova Alsu, Ayaz İshakî'nin Hayat mı Bu? Romanı, I (2) Güz 1999, 117.

Kerimova Samsutova Alsu, Feminizm veya ‘Kadın Meselelerinin İncelenmesi' Hakkında, II(1) Bahar 2000, 205.

Kılıç Filiz, Küreselleşme ve Dil, I (1) Bahar 1999, 21.

Kılıç Filiz, Prof.Dr. Salican Cigitov'la Kırgızistan'da Dil ve Alfabe Hareketi Üzerine, IV(1) Bahar 2002, 71.

Kılıç Filiz, Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzı, V(1) Bahar 2003, 81.

Kılıçbeyli Elif Hatun, Rusya ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Dönem, IV(1) Bahar 2002, 177.

Killi Gülsüm, Seroşevskiy'de Isıax, I (1) Bahar 1999, 105.

Killi Gülsüm, Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu, I (2) Güz 1999, 161.

Killi Gülsüm, Altın Ergek Destanı I: Şor Varyantı,  II(2) Güz 2000, 169.

Killi Gülsüm , Altın Ergek Destanı II: Altay Varyantı,  III(2) Güz 2001, 107.

Kireyev İldar, Başkurdistan'da Dillerin Hukukî ve Fiilî Durumu: Teori ve Pratikte Dil Siyaseti Problemleri, I (2) Güz 1999, 175.

Koçak Abdullah, Televizyon İzleme Motivasyonları: Türk Televizyon Izleyicileri  Üzerine Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması, IV(1) Bahar 2002, 51.

Koçdemir Kadir, Küreselleşme ve Türk Kültürü, I (1) Bahar 1999, 5.

Koçdemir Kadir, Horizont Açılırken Türkiye'nin Dış Politikası, I (2) Güz 1999, 215.

Kodal Tahir, Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Genel Bir Bakış (1553-1919),   Osmanlı ÖS 2000, 47.

Köni Hasan, Makro Terörizm ve Değişen Yeni Uluslar Arası Ortam mı? III(2) Güz 2001, 5.

Lokmanoğlu Aker Şule, KKTC'de Seçimleri Etkileyen Faktörler, IV(2) Güz 2002, 217.

Marsoviç Ahunov Azat, At-Tabarî ve Diğer Doğu Yazarlarında Bulgar, Türk ve Eftalitler, II(1) Bahar 2000, 113.

Meder Mehmet, Toplumsal Değişim Sürecinde Savaşın Yeni Yüzü: Siber Terör, Siber Suç, III(2) Güz 2001, 11.

Meder Mehmet, Küreselleşme Bağlamında Modernleşme ve Sivil Toplum, IV(1) Bahar 2002, 5.

Meder Mehmet, Son Ekonomik ve Sosyal Krizlerin Denizli'ye Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması ( Arlı Alim ile birlikte), V(2) Güz 2003, 31.

Metin Celal, Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Döneminde Demirci'de Siyasal Değişim: Bir Sözlü Tarih Çalışması, 2 III (1) Bahar 2001, 7.

Muş Rana, "Şanghay Beşlisi"nin Bişkek Zirvesi, I (2) Güz 1999, 281 (A. Özbek ile ortak) I (2) Güz 1999, 281.

Nadirgulov Minlegali, Aydınlanmanın Kıvılcımları, III (1) Bahar 2001, 145.

Nurlu Muammer, Nerval'in Doğu Yolculuğu ve Düşündürdükleri, Osmanlı ÖS 2000, 139

Olcay Nejat Turgut, 1965 – 66 Dönemi Rum–Yunan Askerî Mevcudiyeti ve Türk Mukavemet Teşkilâtı, IV(2) Güz 2002, 151.

Olgun M. Ergün, Cyprus: Settlement and Membership, IV(2) Güz 2002, 171.

Özbek Adalet, "Şangay Beşlisi"nin Bişkek Zirvesi, (R. Muş ile ortak) I (2) Güz 1999, 281

Özönder M. Cihat, Takdim: Niçin Sosyal ve Stratejik Araştırmalar? I (1) Bahar 1999, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim: Son Altı Ayın Türkiye ve Dünya Gündemi, I (2) Güz 1999, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim: Osmanlı ve Türk Barışı, Osmanlı ÖS 2000, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim, II(1) Bahar 2000, 1.

Özönder M. Cihat, Dünya'da ve Türkiye'de ‘Irk' ve ‘Etniklik' Kavramları, II(1) Bahar 2000, 65.

Özönder M. Cihat, Takdim: Sosyal Değişme Açısından 2000 Yılı, Türkiye ve Kuşak Ülkeler, II(2) Güz 2000, 1.

Özönder M. Cihat, Avrupa Birliği'nin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türk Sosyal Yapısına Etkileri,  II(2) Güz 2000, 3.

Özönder M. Cihat, Takdim: Ekonomik Krizin Sosyolojik Görünümü, III (1) Bahar 2001, 1.

Özönder M. Cihat, Balkan Gelişmeleri: Makedonya Sorunu,  III (1) Bahar 2001, 203.

Özönder M. Cihat, Takdim: Küreselleşme Tartışmalarının Terör Boyutu, III (2) Güz 2001, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim: Sosyal ve Kültürel Yapı Araştırmalarının Önemi, IV(1) Bahar 2002, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim: Kıbrıs ve Türkiye'ye Yapılan Baskılar, IV(2) Güz 2002, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim, V(1) Bahar 2003, 1.

Özönder M. Cihat, Takdim, V(2) Güz 2003, 1.

Öztürk Osman Metin, Irak: Yapısı ve Komşuları ile İlişkileri, I (1) Bahar 1999, 167.

Öztürk Osman Metin, Balkanlar: Genel Durum ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, I (2) Güz 1999, 233.

Öztürk Osman Metin, Terör ve Türkiye: Uluslar arası Siyasal ve Hukuksal Düzenlemeler Işığında Bir İnceleme, II (1) Bahar 2000, 303.

Özyetgin Melek, Altınordu Diplomasi Geleneğine Bir Bakış, I (2) Güz 1999, 97.

Özyetgin A. Melek, Prof.Dr. Ahmet Temir'le Söyleşi, ( Gökgöz S.S. ile birlikte) II(1) Bahar 2000, 3.

Özyetgin A. Melek, Altın Ordu ve Osmanlı Devletlerinde Tütün Vergisi,  Osmanlı ÖS 2000, 93.

Özyılmaz Emre, Fener Rum Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi, II(2) Güz 2000, 69.

Pilten Şahru, Konya Karatay İlçesi İlköğretim Öğrencileri Örneğinde Kısa Dönem Uzlaşma Denemesi, IV(1) Bahar 2002, 99.

Purtaş Fırat, Şangay Beşlisi'nden Şangay İşbirliği Örgütüne: Orta Asya'da Rus-Çin Stratejik Ortaklığı, V(2) Güz 2003, 175.

Sağlam Serdar, Türkiye'de Seçime Katılma Oranlarının Niteliği Üzerine, I (2) Güz 1999, 23.

Sağlam Serdar, Çağımızın Sanatı: Karikatür,  II(2) Güz 2000, 237.

Sağlık G. Selcan, Türkmen Halk Kültüründe ve Edebiyatında “Deve”, IV(2) Güz 2002, 75.

Sarınay Yusuf, Geçmişten Günümüze Kosova, I (1) Bahar 1999, 151.

Sarınay Yusuf, Batı Trakya Türkleri, II(1) Bahar 2000, 285.

Selimova Leniyara, Kırım Tatar Türklerinde Basın-Yayın Faaliyetleri, V (1) Bahar 2003, 49.

Seyhan Alışık Gülşen, Karabağ Türk Ağzı I, III (1) Bahar 2001, 165.

Stamova Maria, Gagauz Türklerinin 19-20. Yüzyıl Tarihine Dair Malzemeler, I (1) Bahar 1999, 133.

Süleymenov Ahmat, Başkurt Türklerinde Ad Verme Geleneğiyle İlgili Folklor Malzemeleri, III (1) Bahar 2001, 153.

Şimşek Osman, Küreselleşmenin İktisadî Etkileri ve Kıtlık Meselesi, I (2) Güz 1999, 37.

Şimşek Osman, İktisat Teorileri Işığında Türk Çalışma Hayatında Sendikalar, III(2) Güz 2001, 61.

Tagızade Leyla, Klâsik Rus Edebiyatında Osmanlı İmajı,  Osmanlı ÖS 2000, 123.

Tagızade Leyla, Çağdaş Roman İncelemesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Metodunun Uygulanması, III (1) Bahar 2001, 123.

Tagızade Leyla, Borçalı'nın Dünü ve Bugünü-I, IV(2) Güz 2002, 47.

Tavkul Ufuk, Kafkasya: Etnik, Sosyal, Siyasi Problemler, I (1) Bahar 1999, 187.

Tavkul Ufuk, Kafkasya'nın Jeopolitik Konumu İ çerisinde Rusya Açısından Çeçenistan'ın Stratejik Önemi, I (2) Güz 1999, 249.

Temir Ahmet, Mercanî'nin Yetiştiği Muhit İçinde Avrupa'nın Tesiri,  II(2) Güz 2000, 113.

Temir Ahmet, Edebiyat Tarihçisi Abdurrahman Sadiye Göre Tatar Şairi Abdullah Tukay,  III (1) Bahar 2001, 137.

Temizyürek Fahri, Osmanlı Mekteplerinde Ceditçilik Hareketi, Osmanlı ÖS 2000, 81.

Tomsu Mehmet, Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Jeotermal Enerji, I (2) Güz 1999, 15.

Tomsu Mehmet, Çağdaş Toplu Konut Alanı Uygulamaları İ çin Yeni Bir Teklif, I (1) Bahar 1999, 71.

Türkkahraman Mimar, Üniversite Gençliği ve Siyasetçi İmajı, II(1) Bahar 2000, 89.

Türkmen Zekeriya, İşgal Yıllarında İstanbul'daki Uygulamalar: Mütareke Döneminde Ermeniler Tarafından Türk Çocuklarının Kaçırılması ve Hristiyanlaştırılması,  II(2) Güz 2000, 265.

Ulusoy Demet, Traditional Gender Patterns in Education Area in Turkey, III (1) Bahar 2001, 57.

Ural Dinçer, Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklâl Mahkemelerinin Hukukî Boyutu, II(2) Güz 2000, 63.

Uslu Nasuh, ABD ve Avrupa Birliği Bağlamında, Türk Dış Politikasının Yönü ve Niteliği, V(1) Bahar 2003, 157.

Uuganbayar M., "Çinggis" Unvanının Anlamı ve Kökeni Üzerine, I (2) Güz 1999, 113.

Uzer Umut, Filistin Meselesi Gölgesinde Türkiye-İsrail İlişkileri, V(1) Bahar 2003, 181.

Ülger İrfan Kaya, Avrupa Birliği'nin Güvenlik Yapılanması ve Türkiye, IV(2) Güz 2002, 27.

Wahlberg Benny, Turkey and its relations to Eurasia in the 21 st century, V(1) Bahar 2003, 3.

Yasamee F.A. K., Some Military Problems faced by the Ottoman Empire at the beginning of the 20 th Century,  Osmanlı ÖS 2000, 71.

Yavuz Celalettin, Ermenilerin Arkasında Hep Birileri mi Olacak?  III (1) Bahar 2001, 3.

Yavuz Celalettin, Askeri Tersanelerin Kuruluşu ve Geliştirilmesi Hakkında Bir İnceleme, III(2) Güz 2001, 41.

Yaylagül Özen, Türk Tunik Harfli Metinlerde Soru, V(1) Bahar 2003, 33.

Yazar Turgay, Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz' İkonografisi, ( A. Dündar ile birlikte), II(1) Bahar 2000, 213.

Yıldırım Dursun, Türk Edebiyatının Yüzyılları [Türk Edebiyatına Yeni Bir Yaklaşım Denemesi], III (1) Bahar 2001, 75.

Yılmaz Mustafa, Sened-i İttifak'tan Demokrat Parti'ye Demokrasi İ çin Atılan Adımlar, I (1) Bahar 1999, 41.

Yılmaz Mustafa, İsmet İnönü Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasaklanan Yayınlar (1945-49), II(2) Güz 2000, 35.

Yılmaz Mustafa, Siyaset ve Demokrasi, II(1) Bahar 2000, 73.

Yinanç Refet, Körfez Krizi'nden Günümüze Irak'ta Gelişmeler ve Türkiye, V(2) Güz 2003, 123.

Yunus Mağfiret Kemal, W. Lakoff ve Dünyada Metafor Çalışmaları, V(2) Güz 2003, 113.

Zengin Eyüp, Kültür Varlıklarının Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum,  (V. İbayev ile birlikte), II(2) Güz 2000, 285.

Zengin Eyüp - Kamalov Nesimi, Uluslar arası Hukuka Göre Çevrenin Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum, III (1) Bahar 2001, 237.

Zengin Eyüp, Azerbaycan - Ermenistan Çatışmasının İhmal Edilen Boyutu: Kaçgın ve Mecburi Köçgünler ve Yaşam Koşulları, III(2) Güz 2001, 189.

 
Yayın
Hızlı Arama
Bu yayın içinde Ara ...
İçin: 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

  Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara